Anežský klášter

05.03.2023

Anežský klášter, zvaný též Na Františku, se nachází na vltavském břehu v historické oblasti Starého Města pražského. Dvojklášter ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří byl založen Anežkou Přemyslovnou, která se stala jeho abatyší.

Přesné datum založení kláštera není známo, ale pravděpodobný je rok 1231, kdy byla ukončena všechna jednání ohledně Anežčina sňatku. Anežčin bratr Václav I. věnoval klášteru pozemek na pravém břehu Vltavy, výhodný svou polohou v sousedství špitálu. Okolí bylo obydleno hlavně řemeslníky. Zároveň Václav udělil klášteru veškerá privilegia a svobody.

Anežka Přemyslovna, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., byla od svých 3 let vychovávána v klášteře ve slezské Třebnici a později v premonstrátském klášteře v Doksanech, což nepochybně mělo vliv na její pozdější rozhodnutí oddat se řeholnímu životu, na Anežčinu úctu k ostatkům i touhu po vzdělání. S cisterciáckou raně gotickou architekturou se seznámila ve Vídni, kam byla poslána na dvůr rakouských Babenberků potom, co ji otec zaslíbil synovi německého císaře Jindřichovi. Šest let žila při klášteře v Klosterneuburgu, ale po zrušení zasnoubení se vrátila zpět do Prahy. Po návratu byla Anežka opět součástí Přemyslovy sňatkové politiky a dostala nabídku k sňatku i od samotného císaře Fridricha II. Ovšem po smrti svého otce využila možnosti svobodného rozhodnutí a místo sňatku přijala nejnovější řeholi své doby. Podporována rodinou i papežem, vstoupila do kláštera, který sama založila, a zároveň zapojila české země do nového duchovního a kulturního proudu, který je popsán dále.

V důsledku rozmachu měst napříč jižní, střední a západní Evropou ve 12. a 13. století vznikala potřeba péče o bližní právě v městském prostředí. František z Assisi založil řád menších bratří na principech mravní obrody a chudoby s důrazem na kazatelskou a misijní činnost. Ženská odnož řádu byla založena svatou Klárou z assiského šlechtického rodu, která žila v kostele sv. Damiána u Assisi. Filosofie klarisek byla obdobná jako u menších bratří a řádové sestry se věnovaly péči o nemocné. Ideje sv. Františka se dostaly i do českých zemí a původně lidový řád začal pronikat i k panovnickému dvoru. První oddanou stoupenkou v Českých zemích byla Anežčina sestřenice Alžběta Durynská, která se, stejně jako později Anežka, zřekla svého společenského postavení. Řád františkánů a klarisek se v této době, krátce po založení Anežského kláštera, ještě formoval a řeholní i stavební pravidla byla předmětem sporu řádu s papežskou kurií.

Architekturu kláštera ovlivnily především dvě okolnosti. Za prvé to, že jeho zakladatelka byla z královského rodu, a měla tak k dispozici dostatek finančních prostředků i politický vliv a zadruhé to, že ona sama byla vychovávána v klášterech, takže měla možnost důvěrně poznat tento způsob života a znala i souvislosti s praktickým využitím staveb. Vlivem těchto okolností vznikal od počátku klášter nápadně velkorysé koncepce. Založen byl v již existující struktuře Starého Města a to v době rozkvětu, hospodářského a kulturního vzestupu českého státu a v počátcích gotické kultury v Českých zemích

Vzájemná skladba klášterních budov ukazuje vliv dispozic cisterciácké burgundské architektury, která byla před polovinou 13. století rozšířena v celé střední Evropě. Protože tehdy ani stavební předpisy františkánské architektury nebyly jasně dané, jde o stavbu z doby velkých dispozičních pokusů. Zároveň je pro první etapu typické míšení pozdně románských a gotických prvků především v kostele sv. Františka.