Exkomunikace

21.01.2023

Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti s určitými výjimkami. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi.

Exkomunikace je společně s interdiktem nejtěžším trestem, jaký katolická církev zná.

Exkomunikovanému se zakazuje:

 • udělovat svátosti a svátostiny, přijímat svátosti,
 • aktivně se podílet na mši či jakémkoliv jiném bohoslužebném úkonu,
 • zastávat jakýkoliv církevní úřad, službu, úkol nebo konat úkony z moci úřední církve.

Rozlišuje se exkomunikace vyhlašovaná představeným a "exkomunikace latae sententiae". První forma exkomunikace se vyskytuje v případech, kde je exkomunikace jen jedním z možných trestů a vzniká teprve poté, co je oficiálně uložena, druhá forma nabývá platnosti okamžitě s vykonáním daného skutku.


Exkomunikace latae sententiae (v laické řeči "automatická exkomunikace") je exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného už samým vykonáním činu, a to i tehdy, když byl čin utajen.

U "exkomunikace latae sententiae" se rozlišují exkomunikace vyhrazené a nevyhrazené Svatému stolci (exkomunikace, o jejichž snětí rozhoduje výhradně Svatý stolec, a exkomunikace, o jejichž snětí lze rozhodnout na nižší úrovni, obvykle diecézní).

V současném kanonickém právu je patrný odklon od užívání "exkomunikace latae sententiae", v Kodexu kanonického práva (CIC) z roku 1983 došlo k výrazné redukci takto trestaných činů oproti Kodexu z roku 1917, u Kodexu kánonů východních církví, vydaného v roce 1990, se tento typ exkomunikace nevyskytuje vůbec.

Činy, pro které je zrušení "exkomunikace latae sententiae" v platném CIC:

 • vyhrazeno Svatému stolci:
  • fyzický útok na papeže
  • znesvěcení Eucharistie
  • rozhřešení spoluviníka hříchu proti šestému přikázání
  • přímé vyzrazení zpovědního tajemství
  • vysvěcení biskupa bez papežského mandátu
 • nevyhrazeno Svatému stolci:
  • podstoupení interrupce či její provedení
  • kacířství, schizma, odpadlictví od víry