Jidášovo evangelium

02.04.2022

Časopis National Geographic ve spolupráci se švýcarskou nadací Mecenáš pro antické umění (Maecenas
Stiftung für antike Kunst) zveřejnil počátkem dubna 2006 obsah Jidášova evangelia. Vydání apokryfu ve
třech světových jazycích (němčině, angličtině a francouzštině) bylo avizováno déle než rok. Práci na
překladu se věnoval odborný tým pod vedením profesora Rodoplha Kassera z Ženevské univerzity. I přes
veškerou snahu se vědcům nepodařilo obnovit celý text. Zrekonstruovány byly čtyři pětiny evangelia.

Papyrusový kodex byl nalezen v 70. letech minulého století ve středním
Egyptě v lokalitě al-Minjá. Sepsán byl v koptském (staroegyptském)
dialektu ve 3. nebo 4. století (většinou se uvádí rozmezí let 220 až 340).
Řecký originál, který se nedochoval, vznikl pravděpodobně mezi lety 130
a 170. Jisté je, že v roce 178 se o existenci evangelia zmínil svatý Irenej,
první biskup ve francouzském Lyonu. Irenejův spis s názvem "Odhalení a
vyvrácení neprávem nazvané gnóse" vešel ve známost jako nejstarší
protikacířský pamflet katolické církve - "Adversus haereses" (Proti
herezím).
"Dostali jsme výsledky prvních testů a podle nich je text dokonce ještě
starší, než jsme předpokládali. Zřejmě byl sepsán v období mezi počátkem
3. a počátkem 4. století," prohlásil ředitel basilejské nadace Dr. Mario
Jean Roberty. (Původní odhady se příkláněly k přelomu 4. a 5. století.) K
autorství rukopisu poznamenal: "Nikdo nemůže tvrdit, že jej napsal
osobně Jidáš. Ostatně ani další evangelia zřejmě nevzešla z pera jejich
předpokládaných autorů."
Roberty připomenul, že soubor kanonických evangelií byl schválen až na Nikajském koncilu roku 325.
Synodě předsedal římský císař Konstatin I., který, ačkoliv se dal pokřtít až na smrtelném loži, sám sebe
prohlásil za "Bohem ustanoveného biskupa pro vnější záležitosti" a pokládal se za oprávněného
rozhodovat o otázkách víry a zasahovat do církevních záležitostí. "Třicítka dalších textů byla zavržena,
protože neodpovídala politickým potřebám tohoto prvního křesťanského císaře," upozornil ředitel nadace.
"Text Jidáše Iškariotského zpochybňuje část politických základů křesťanské doktríny."
Podle novozákonní sbírky byl Jidáš Iškariotský jedním z dvanácti apoštolů vyvolených Ježíšem
Nazaretským. Svého Mistra však zradil a za 30 stříbrných ho vydal nepřátelům. Po té, co byl Ježíš
velekněžími prohlášen za kacíře a poslán k Pilátovi Pontskému, aby jej odsoudil k trestu smrti, nevydržel
Jidáš výčitky svého svědomí, peníze vrátil a oběsil se (Mt 27,3-5). Podle jiné verze si "koupil pole, ale pak
se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly" (Sk 1,16-19).
Pohled křesťanské obce na Jidáše byl a stále je veskrze negativní. Jméno Jidáš se už celá staletí používá
jako synonymum zrádce, jako ztělesnění té nejhorší a nejodpornější podlosti a věrolomnosti. Jidáš
Iškariotský se překládá jako "muž z Kariot", "člověk lži" nebo "najatý vrah". Nový zákon nabízí hned
několik různých vysvětlení jeho chování - lakomství (Mt 26,15; J 12,4-6), posedlost satanem (L 22,3; J
6,70, J 13,2). Naznačuje se i členství v extrémistické sektě odbojných židů, tzv. zélotů. Jidáš prý svého
Mistra považoval za možného osvoboditele Izraele, který by se mohl postavit do čela ozbrojeného povstání
proti římským okupantům. Jenomže Ježíš takové představy odmítal a zklamaný apoštol se nabídl kněžím, že
jim ho vydá. Možná doufal, že tváří v tvář ozbrojencům nezůstane Kristus pasivní a projeví svou božskou
moc.
V úplně jiném světle ukazuje nenáviděného učedníka autor Jidášova evangelia. Poselství je tlumočené
formou rozhovoru. Jidáš není v tomto příběhu zrádcem. Ba právě naopak. Jako jediný plně pochopí
podstatu učení svého Mistra a vše, co činí, číní na základě jeho pověření.

"Odstup od ostatních a já ti sdělím mystéria království," říká v evangeliu Ježíš. "Je možné, abys toho
dosáhl, ale budeš velice trpět. Jinak tě bude muset nahradit někdo jiný, aby dvanáct učedníků mohlo znovu
dospět ke svému bohu." Jidáš reaguje slovy: "Ve vidění jsem spatřil sám sebe, jak mě dvanáct učedníků
kamenuje a pronásleduje... K čemu je to dobré, že jsem to přijal? Vždyť ty jsi mě oddělil od tohoto
pokolení." Ale Ježíš na Jidáše dále naléha: "Pohleď, zjevil jsem ti mystéria království a poučil jsem tě o
omylu hvězd. Staneš se třináctým a budeš proklet dalšími pokoleními - a přijdeš nad nimi panovat. V
posledních dnech budou proklínat tvůj výstup mezi svaté."
V samotném závěru naplňuje Jidáš svůj úkol a vydává Ježíše
ozbrojencům. Když zákoníci čekali na vhodnou příležitost, kdy
by mohli Ježíše zatknout, "přistoupili k Jidášovi a řekli mu:
'Co tady děláš? Ty jsi Ježíšův učedník.' Jidáš odpověděl, jak si
přáli. Dostal nějaké peníze a vydal jim ho." Následné Kristovo
odsouzení, ukřižování a vzkříšení evangelium nepopisuje.
Místo toho se těsně před koncem objevuje scéna ne nepodobná
nanebevstoupení. "Jidáš pozvedl své oči a spatřil zářící oblak,
i vstoupil do něj."
Jak bylo u gnostické literatury obvyklé, Jidášovo evangelium
nebylo určeno veřejnosti. Jeho obsah byl tajný. Číst ho mohli
pouze zasvěcení jednotlivci. Tuto okolnost autor zdůraznil
hned v první větě: "Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš řekl v
rozhovoru s Jidášem Iškariotským."
Ve 2. a 3. století po Kristu kolovaly mezi křesťany stovky převážně gnostických evangelií. Mysteriózní
křesťanská gnóse byla v té době stejně rozšířená jako formální katolická víra. Lze se divit tomu, že
nejvýznamnější teologové té doby s gnósí sympatizovali? Církevní hodnostáři museli věnovat hodně úsilí a
času tomu, aby křesťanství od gnóse "očistili". Tím ovšem zkreslili a do značné míry i zavrhli důležitou část
své vlastní historie. Na seznamu zakázané literatury se ocitlo mnoho ranně křesťanských spisů. Jidášovo
evangelium a nauka s ním spojená byly zařazeny do kategorie nebezpečných kacířství. Jen shodou
šťastných okolností se alespoň některá apokryfní evangelia dochovala do dnešní doby.
Ani dnes církevní kruhy neoplývají nadšením, když se lidé na celém světě seznamují s alternativními
pohledy na křesťanství. V souvislosti s nově publikovaným evangeliem zaznívají obavy, že zveřejnění
dokumentu povede k Jidášově rehabilitaci. Někteří novináři dokonce spekulovali o tom, že by Vatikán pod
tlakem nových informací mohl přehodnotit svůj pohled na zavrženého apoštola. To však monsignor Walter
Brandmüller, předseda papežské komise pro historické vědy, odmítl jako nesmysl. Apokryfní evangelia jsou
podle něj zvláštním druhem literárního žánru a nelze je prý vnímat jako dokumentární zdroj. Lze je označit
spíše za náboženský román. Objev spisu nicméně ocenil jako "velmi zajímavý pro poznání starokřesťanské
literatury".
Ani Donald Senior, předseda Katolické teologické unie v Chicagu, nevěří tomu, že by apokryfy mohly
konkurovat Novému zákonu. Je jasné, že jednotné stanovisko v této věci očekávat nelze. "Nechť začne živá
diskuse o významu tohoto fascinujícího starého textu," vyzval odborníky Senior. Řada jeho kolegů diskusi
vítá. "Text především ukazuje, jak různá byla přesvědčení za ranného křesťanství," upozornil Marvin
Meyer, biblista z Chapmanovy univerzity v Kalifornii.
Papyrus s evangeliem by měl být ještě letos přepraven do Káhiry, kde se stane součástí expozice Koptského
muzea.
Následující český překlad Jidášova evangelia vychází z anglického textu zveřejněného časopisem National
Geographic. Pro snadnější orientaci jsou jednotlivé odstavce očíslovány (týká se pouze scén).

PŘEDMLUVA
Tajná zpráva o zjevení, kterou Ježíš sdělil v rozhovoru s Jidášem Iškariotským během týdne
tři dny před tím, než oslavil svátek Pesah.
JEŽÍŠOVA POZEMSKÁ SLUŽBA
Když se Ježíš objevil na zemi, vykonal zázraky a velké divy pro záchranu lidstva. A zatímco
někteří šli cestou spravedlnosti, jiní vstoupili ve své hříchy. Povoláno bylo dvanáct učedníků.
A rozmlouval s nimi o mystériích světu neznámých a o tom, co se bude dít na konci. Často
se svým učedníkům zjevoval ne jako on sám, ale pobýval mezi nimi jako dítě.
SCÉNA PRVNÍ
JEŽÍŠ ROZMLOUVÁ SE SVÝMI UČEDNÍKY, MODLITBA DÍKUVZDÁNÍ NEBOLI EUCHARISTIE
1 Jednoho dne byl se svými učedníky v Judeji a nalezl je společně sedící shromážděné při
náboženském obřadu. Když [přistoupil] k sedícím učedníkům shromážděným a nabízejícím
děkovnou modlitbu za chléb, zasmál se.
2 Učedníci mu řekli: "Mistře, proč se směješ naší modlitbě díkuvzdání? Udělali jsme to, co je
správné."
3 On odpověděl a řekl jim: "Já se nesměji vám. [Vy] jste to nedělali ze své vlastní vůle, ale
proto, aby tím byl pochválen váš bůh."
4 Oni řekli: "Mistře, ty jsi [...] syn našeho boha."
5 Ježíš jim řekl: "Že mě znáte? Vpravdě, pravím vám, žádné pokolení lidí, které je mezi vámi,
mě nepozná."
UČEDNÍCI SE ZLOBÍ
6 Když to jeho učedníci slyšeli, začali se zlobit a vztekat se a rouhali se proti němu ve svých
srdcích.
7 Když Ježíš uviděl jejich nedostatek, [řekl] jim: "Proč vás tato diskuse svádí k hněvu? Váš
bůh, který je uvnitř vás [...], vás vyprovokoval k tomu, aby [ve] vašich duších [probudil] hněv.
[Ať] každý z vás, kdo je [dostatečně silný], se ukáže lidským bytostem jako dokonalý člověk a
stane před mou tváří."
8 Všichni řekli: "My máme tu sílu."
9 Ale jejich duchové se neodvažovali před ním stanout - kromě Jidáše Iškariotského. Ten byl
schopen před ním stanout, ale nemohl se mu podívat do očí a odvracel tvář.
10 Jidáš mu [řekl]: "Já vím, kdo jsi a odkud jsi přišel. Ty jsi z nesmrtelné říše Barbeló a já
nejsem hoden vyslovit jméno Toho, který tě poslal."

JEŽÍŠ V SOUKROMÍ ROZMLOUVÁ S JIDÁŠEM
11 Ježíš vědouce, že Jidáš přemýšlel o něčem, co bylo vznešené, mu řekl: "Odstup od
ostatních a já ti sdělím mystéria království. Je možné, abys toho dosáhl, ale budeš velice
trpět. Jinak tě bude muset nahradit někdo jiný, aby dvanáct [učedníků] mohlo znovu dospět
ke svému bohu."
12 Jidáš mu řekl: "Kdy mi povíš o těch věcech a kdy nastane velký den zářivého úsvitu pro
toto pokolení?"
13 Avšak jakmile to řekl, Ježíš ho opustil.
SCÉNA DRUHÁ
JEŽÍŠ SE OPĚT ZJEVUJE SVÝM UČEDNÍKŮM
1 Druhý den ráno, po té, co se to událo, se Ježíš znovu [zjevil] svým učedníkům.
2 Řekli mu: "Mistře, kde jsi byl a co jsi dělal, když si od nás odešel?"
3 Ježíš jim řekl: "Šel jsem za jiným velkým a svatým pokolením."
4 Učedníci mu řekli: "Pane, jaké je to velké pokolení, které je lepší a svatější než my a není z
těchto království?"
5 Když to Ježíš uslyšel, zasmál se a pravil: "Proč uvažujete ve svých srdcích o onom silném
a svatém pokolení? Vpravdě vám pravím, že nikdo, kdo se zrodil v tomto věku, to [pokolení]
nespatří a žádný zástup andělů z hvězd nebude nad tím pokolením vládnout. A žádný člověk
smrtelného původu se s ním nemůže spojovat, neboť to pokolení nepochází z [...], které se
stalo [...]. Pokolení z lidí mezi [vámi] je z pokolení lidského [...] síly, která [...] další síly [...]
skrze [něž] vládnete."
6 Když to učedníci slyšeli, byl každý z nich zneklidněn ve svém duchu. Nemohli říct ani
slovo.
7 Další den k nim Ježíš přišel [a] oni mu řekli: "Mistře, spatřili jsme tě ve [vidění], protože
jsme měli velké [sny ...] noc [...].
8 [Řekl:] "Proč jste [...] šli ukrýt?"
UČEDNÍCI SPATŘÍ CHRÁM A DISKUTUJÍ O NĚM
9 [Řekli: "Viděli jsme] velký dům s velkým oltářem [uvnitř a] dvanácti muži - jsou to kněží,
řekli bychom - a jméno; a zástup lidí čekajících u toho oltáře, [dokud] kněží [nepřijmou] dary.
[Ale] my jsme je nechali čekat."
10 [Ježíš pravil:] "Kdo jsou ti [kněží?]"
11 Oni [řekli: Někteří ...] dva týdny. [Někteří] obětovali své vlastní děti, jiní své ženy, v chvále
a pokoře mezi sebou. Někteří spali s muži, někteří se zapojili do [vraždění], někteří páchali
velké množství hříchů a činů bezpráví. A ti muži, kteří stáli [před] oltářem, se dovolávali tvého[jména] a ve všech činech nepravosti přinášeli oběti k završení [...]."
12 Poté, co toto řekli, mlčeli, protože byli zneklidněni.
JEŽÍŠ NABÍZÍ ALEGORICKÝ VÝKLAD VIDĚNÍ CHRÁMU
13 Ježíš jim řekl: "Proč jste zneklidněni? Vpravdě vám pravím, všichni kněží, kteří stojí před
oltářem, se dovolávají mého jména. Znovu vám říkám, že moje jméno bylo napsáno na to
[...] pokolení z hvězd přes lidská pokolení. [A oni] zasadili stromy bez ovoce v mém jménu [a]
v ostudném způsobu."
14 Ježíš jim řekl: "Ti, které jste viděli přijímat u oltáře dary, to jsou [tací], jací jste vy. To je
bůh, jemuž sloužíte a vy jste těch dvanáct mužů, [které] jste spatřili. Dobytek, jenž jste viděli
přinášet k oběti, to je množství lidí vámi svedených z pravé cesty před ten oltář. [...] bude stát
a používat mé jméno tímto způsobem a pokolení zbožných mu zůstane věrno. Po něm tam
bude stát jiný muž, bude chodit do [nevěstinců] a další [bude] stát za vrahy dětí. A další
[bude] z těch, kteří spí s muži, a těch, kteří jsou zdrženliví. A ostatní lidé [budou] z nečistoty,
bezpráví a omylu a [z] těch, kteří tvrdí, 'my jsme jako andělé'. Jsou hvězdami, jež přivedou
všechno ke svému konci.
15 Pokud jde o lidské pokolení, tomu bylo řečeno: 'Pohleď, Bůh přijal tvou oběť z rukou
kněze' - to jest služebníka omylu. Avšak On je Pán, Pán všehomíra, který rozkázal: 'V den
poslední budou zahanbeni.'"
16 Ježíš pravil: "Přestaňte s obě[ťmi ...], které máte [...] nad oltář, od doby, co jsou nad
vašimi hvězdami a vašimi anděly a už docházejí ke svému naplnění. Tak je nechte před vámi
a nechte je jít [... chybí asi 15 řádků ...] pokolení [...]. Pekař nemůže nasytit všechno tvorstvo
pod [nebem]. A [...] jim [...] a [...] nám a [...].
17 Ježíš jim řekl: "Přestaňte s bojem proti mně. Každý z vás má svou vlastní hvězdu a každý
[... chybí asi 17 řádků...] v [...] který má přijít [... jaro] pro strom [...] z tohoto věku [...] na čas
[...], ale on musí přijít k vodě Božího ráje, a [pokolení], které vydrží, protože on nebude
znesvěcen tímto pokolením, ale [...] po celou věčnost.
JIDÁŠ SE PTÁ JEŽÍŠE NA TOTO POKOLENÍ A POKOLENÍ LIDÍ
18 Jidáš mu řekl: "[Mistř]e, jaký druh ovoce bude přinášet toto pokolení?"
19 Ježíš řekl: "Duše všech pokolení lidí zahynou. Nicméně až tito lidé naplní čas království a
duch je opustí, jejich těla zemřou, jejich duše však budou žít a oni budou vyvýšeni."
20 Jidáš řekl: "A co bude dělat zbytek lidského pokolení?"
21 Ježíš pravil: "Je nemožné rozsévat semeno na [skále] a sklízet úrodu. [Toto] je také cesta
[... pošpiněného] pokolení [...] a zkažená Sofie [...] ruka, která stvořila smrtelné lidi tak, aby
jejich duše odcházely až do věčných říší nahoře. [Vpravdě,] pravím vám, [...] anděl [...] moci,
bude schopen pohlédnout [...] ti, pro něž [...] svaté pokolení [...]."
22 Jakmile to Ježíš řekl, odešel.

SCÉNA TŘETÍ
JIDÁŠ POPISUJE SVÉ VIDĚNÍ A JEŽÍS ODPOVÍDÁ
1 Jidáš řekl: "Mistře, protože jsi poslouchal je všechny, poslechni si teď také mne, neboť já
jsem měl velké vidění."
2 Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl mu: "Ty třináctý duchu, proč to tak ustavičně
zkoušíš? Mluv však, já to s tebou vydržím."
3 Jidáš mu řekl: "Ve vidění jsem spatřil sám sebe, jak mě dvanáct učedníků kamenuje a
pronásleduje. Také jsem přišel na místo, kde [...] po tobě. Spatřil jsem [dům...] a moje oči
nemohly [obsáhnout] jeho velikost. Byl obklopen velkým lidem a střechu [měl] z listoví. A
uprostřed domu byl [zástup ... chybí dva řádky ...] říkající: 'Mistře, vemte mě ve spojení s
těmito lidmi.'"
4 [Ježíš] odpověděl a řekl: "Jidáši, tvá hvězda tě svedla z cesty." A pokračoval: "Žádný
člověk smrtelného původu není hoden, aby vstoupil do domu, [který] jsi viděl, neboť to místo
je vyhrazeno pro svaté. Tam nebude panovat Slunce ani Luna, ani den, ale svatí tam budou
setrvávat stále, ve věčném království se svatými anděly. Pohleď, zjevil jsem ti mystéria
království a poučil jsem tě o omylu hvězd a [...] poslal to [...] k dvanácti věkům."
JIDÁŠ SE PTÁ NA SVŮJ VLASTNÍ OSUD
5 Jidáš řekl: "Mistře, mohlo by se stát, že je mé semeno pod kontrolou mocností?"
6 Ježíš odpověděl a řekl mu: "Pojď, já který [... chybí dva řádky ...], ale ty se budeš velmi
rmoutit, až spatříš království a celé jeho pokolení."
7 Když to Jidáš uslyšel, řekl mu: "K čemu je to dobré, že jsem to přijal? Vždyť ty jsi mě
oddělil od tohoto pokolení."
8 Ježíš odpověděl a řekl: "Staneš se třináctým a budeš proklet dalšími pokoleními - a přijdeš
nad nimi panovat. V posledních dnech budou proklínat tvůj výstup mezi svaté."
JEŽÍŠ UČÍ JIDÁŠE O KOSMOLOGII - DUCH A SAMOSTVOŘITEL
9 Ježíš řekl: "Pojď, abych tě mohl poučit o [tajemstvích, jaká] žádný člověk nikdy neviděl.
Neboť tam existuje velká a nekonečná říše, jejíž rozsah žádné pokolení andělů nespatřilo, [v
níž] je velký neviditelný [Duch], jehož žádné oko anděla nevidělo, žádná myšlenka srdce
nepochopila a nebyl nikdy nazván nějakým jménem.
10 A objevil se zářící oblak. Řekl: 'Nech stvořit anděla jako mého služebníka.'
11 A velký anděl, osvícený božským Samostvořitelem, vystoupil z oblaku. Kvůli němu byli
stvořeni čtyři další andělé z dalšího oblaku a stali se služebníky andělského Samostvořitele.
Samostvořitel řekl: 'Nechť [...] vznikne [...].' A to vzniklo [...]. A on [stvořil] první světelné
těleso, aby nad ním vládlo. Pravil: 'Nechť vzniknou andělé, aby [mu] sloužili.' A vzniklo
nesčetné množství [andělů]. Pravil: '[Nechť] vznikne osvícený věk,' a on vznikl. On stvořil
druhé světelné těleso, [aby] mu vládlo společně s nespočetným množstvím andělů
nabízejících mu své služby. Tak stvořil ostatní osvícené věky. Učinil je, [aby] nad nimi vládli.

A stvořil pro ně nesčetné množství andělů, aby jim pomáhali.
ADAM A SVĚTELNÁ TĚLESA
12 Adam nebyl v prvním zářícím oblaku, který nikdy neviděl žádný z andělů mezi tím vším,
co se nazývá 'Bůh'. On [...] který [...] obraz [...] a podle podoby z [tohoto] anděla. Vytvořil
neporušitelné [pokolení] vycházející ze Setha [...] dvanáct [...] dvacetčtyři [...]. Vytvořil
sedmdesátdva světelných těles vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s vůlí
Ducha. Sedmdesátdva světelných těles si pro sebe vytvořilo třistašedesát světelných těles
vycházejících v neporušitelném pokolení v souladu s vůlí Ducha, takže jejich počet by měl
být pět pro každého.
13 Dvanáct věků dvanácti světelných těles ustavilo svého otce se šesti nebesy pro každý
věk, takže je tam sedmdesátdva nebes pro sedmdesátdva světelných těles a pro každé [z
nich pět] nebí. [Celkem] třistašedesát [nebí ...]. Byla jim svěřena moc a [velké] zástupy
andělů [bez počtu] pro slávu a úctu. [A pak také] neposkvrnění duchové pro slávu a [úctu] ze
všech věků a nebes a jejich nebí.
SVĚT, CHAOS A PODSVĚTÍ
14 Velké množství těchto nesmrtelných bytostí je nazýváno svět - to jest záhuba - Otcem a
sedmdesátidvěma světelnými tělesy, jež jsou se Samostvořitelem a jeho sedmdesátidvěma
věky. V něm se objevil první člověk se svými neporušitelnými silami. A věk, který se objevil s
jeho pokolením, věk, v němž existuje oblak vědění a anděla, se nazývá El. [...] věk [...]
15 Poté [...] řekl: 'Nechť povstane dvanáct andělů, [aby] vládli nad chaosem a [podsvětím].'
16 A hle, z oblaku se zjevil [anděl], jehož tvář planula ohněm a jehož zjev byl pošpiněný krví.
Jeho jméno bylo Nebro, což znamená 'buřič'; jiní ho nazývají Jaldabaóth. Další anděl,
Saklas, vystoupil také z oblaku. Tak Nebro stvořil šest andělů - stejně tak jako Saklas - aby
jim sloužili, a ti stvořili dvanáct andělů v nebesích, každý z nich přijal díl v nebesích.
VLÁDCI A ANDĚLÉ
17 Dvanáct vládců mluvilo s dvanácti anděli: 'Nechť každý z vás [...] a nechte je [...] pokolení
[... chybí jeden řádek ...] andělé.'
18 První je [S]eth, který je nazýván Kristus.
[Druhý] je Harmathoth, který je [...].
[Třetí] je Galila.
Čtvrtý je Yobel.
Pátý [je] Adonaios.
19 Toto je [těch] pět, kteří vládnou podsvětí a především nad chaosem.
STVOŘENÍ LIDSTVA
20 Pak řekl Saklas svým andělům: 'Nechejme stvořit člověka podle podoby a podle obrazu.'

21 Vytvořili Adama a jeho ženu Evu, která je v oblaku nazývána Zoé. Od tohoto jména
všechna pokolení hledají muže a každý z nich nazývá ženu tímto jménem. Nyní Saklas
nep[řikázal] kromě [...] pok[olení ...] tato [...]. A [vládce] řekl Adamovi: 'Musíš žít dlouho, ty se
svými dětmi.'
JIDÁŠ SE PTÁ NA OSUD ADAMA A LIDSTVA
22 Jidáš řekl Ježíši: "[Jak] dlouhý je čas, po který bude lidský tvor žít?"
23 Ježíš řekl: "Proč se o to zajímáš? Adam se svým pokolením žil celý život na místě, kde
dostal své království a dlouhověkost se svým vládcem."
24 Jidáš řekl Ježíšovi: "Může lidský duch zemřít?"
25 Ježíš řekl: "To je důvod, proč Bůh nařídil Michaelovi, aby dal lidem ducha jako půjčku, aby
mu mohli nabízet službu, avšak ten Velký Jeden přikázal Gabrielovi, aby poskytl duchy
velkému pokolení, nad nímž [nepanuje] žádný vladař - to jest ducha a duši. Proto tedy
[zbytek] duší [... chybí jeden řádek ...].
JEŽÍŠ ROZMLOUVÁ S JIDÁŠEM A OSTATNÍMI O ZNIČENÍ ZLÉHO
26 [...] světlo [... chybí téměř dva řádky ...] kolem [...] nech [...] ducha, [který je] uvnitř vás v
tomto [těle] uprotřed pokolení andělů. Ale Bůh způsobil, [že] vědění bylo [dáno] Adamovi a
těm, jež byli s ním, aby vládci chaosu a podsvětí nad nimi nemohli panovat.
27 Jidáš řekl Ježíšovi: "Co tedy budou ta pokolení dělat?"
28 Ježíš řekl: "Vpravdě vám pravím, u každého z nich přinesou hvězdy podstatu k naplnění.
Až Saklas ukončí jemu přidělenou délku času, jejich první hvězda se zjeví s pokoleními a oni
dokončí to, o čem tvrdili, že to udělají. Pak budou v mém jménu smilnit a zabíjet své děti a
budou [...] a [... chybí šest a půl řádku ...] mé jméno, a on bude [...] tvoje hvězda nad věkem.
29 Pak se Ježíš [zasmál].
30 [Jidáš řekl:] "Mistře, [proč se nám vysmíváš]?"
31 [Ježíš] odpověděl [a řekl:] "Nesměji se [vám], ale omylu hvězd, protože těchto šest hvězd
putuje kolem s těmito pěti bojovníky. A ti všichni budou zničeni společně se stvořením.
JEŽÍŠ HOVOŘÍ O TĚCH, KTEŘÍ JSOU POKŘTĚNÍ, A O JIDÁŠOVĚ ZRADĚ
32 Jidáš řekl Ježíšovi: "Pohleď, co budou dělat ti, kteří byli pokřtěni ve tvém jménu?"
33 Ježíš pravil: "Vpravdě, říkám [ti], tento křest [...] v mém jménu [... chybí asi devět řádků ...]
ke mně. Vpravdě, říkám ti, Jidáši, [ti, kteří] nabízejí oběti Saklasovi [...] Bůh [... chybí tři řádky
...] všechno to, co je zlo. Ale ty je všechny překonáš. Pro tebe bude obětován muž, který mě
odívá.

34 Již byla pozvednuta hlásná trouba,
tvůj hněv se roznítil,
tvá hvězda se objevila zářicí,
a tvé srdce má [...]
35 Vpravdě [...] tvůj poslední [...] se stane [... chybí asi dva a půl řádku ...] truchlit [... chybí
asi dva řádky ...] vládce, protože bude zničen.
A pak obraz velkého pokolení Adamova bude vyvýšen nad nebesa, zemi a anděly, [neboť]
ono pokolení, které je z věčných království, existuje. Pohleď, tobě bylo řečeno vše. Pozvedni
své oči a podívej se na oblak a světlo uvnitř něj a [na] hvězdy okolo. Hvězda, která jde v
čele, je tvoje hvězda."
36 Jidáš pozvedl své oči a spatřil zářící oblak, i vstoupil do něj. Ti, kteří stáli na zemi, slyšeli
hlas přicházející z oblaku, říkající [...] velké pokolení [...] obraz [... chybí asi pět řádků ...]
ZÁVĚR
JIDÁŠ ZRAZUJE JEŽÍŠE
[...] jejich velekněží mumlali, neboť vstoupil do hostinského pokoje k modlitbě. Avšak někteří
zákoníci tam bedlivě hlídali, aby ho mohli zatknout během modlitby, protože se obávali lidu
od té doby, co byl všemi považován za proroka.
Přistoupili k Jidášovi a řekli mu: "Co tady děláš? Ty jsi Ježíšův učedník."
Jidáš odpověděl, jak si přáli. Dostal nějaké peníze a vydal jim ho.
POZNÁMKY
Barbeló - v gnostické (především setovské) terminologii první emanace z Boha, mocnost, která má
někdy ženský, jindy oboupohlavný charakter, jedna z forem Sofie.
Eón (aion, zde překládáno jako věk) - časové období, v gnostické kosmologii kosmická sféra nebo
duchovní bytost (anděl nebo mocnost).
Jaldabaóth - slovo původem z aramejštiny znamená "zploditel nebes", někdy se překládá jako "syn
chaosu"; gnostikové ztotožňovali Jaldabaótha s židovským Jahvem (stvořitelem hmotného světa).
Saklas - v překladu "pošetilec" nebo "blázen", jedno z jmen Stvořitele (Demiurga).
Zoé - v překladu z řečtiny "život", v gnósi zosobňuje Evu nebo Sofii.