Modlitba ke cti Nejsvětější Trojice

23.12.2022

Všemohoucí, věčný Bože,

jenž jsi dal služebníkům svým,

vyznávajícím pravou víru,

slávu věčné Trojice poznati

a v moci velebnosti klaněti se Jednotě;

prosíme tě, abychom pevností této víry

ode všech protivenství vždycky chráněni byli.

Skrze Krista, Pána našeho. Amen.