Omne Datum Optimum- dokument, který oficiáně uznal Templářský řád

13.03.2023

Bula Omne Datum Optimum, vydaná papežem Innocentem II v roce 1139, naznačovala oficiální schválení řádu Svatým stolcem. Poskytla mnoho jedinečných privilegií a stanovila několik pokynů pro operace Řádu. Po této bule brzy následovali buly Milites Templi (papež Celestine II, 1144) a Militia Dei (papež Eugene III, 1145).

Bishop Innocent, služebník Božích služebníků. Svým milovaným synům Robertovi, velmistrovi náboženského řádu chrámu, který se nachází v Jeruzalémě, a jeho následovníkům a bratrům, přítomným i v budoucnosti navždy. Každá dobrá odměna a každý dobrý dar je seshora, sestupuje od Otce Světla, u něhož nedochází k žádné změně ani zastínění nejistot. Starostlivě, milovaní synové v Pánu, chválíme všemohoucího Boha za vás a za vás, protože váš náboženský řád, vaše ctihodná instituce je známá po celém světě. Ačkoli jste byli od přírody syny hněvu, oddaní potěšením tohoto věku, skrze inspirující milost jste se stali pozornými posluchači evangelia, když jste opustili světskou okázalost a soukromé vlastnictví a skutečně jste opustili širokou cestu, která vede ke smrti, pokorně jste si zvolili tvrdou cestu, která vede k životu, a abyste ospravedlnili to, že budete považováni mezi Boží rytířství, budete vždy nosit na hrudi znamení životodárného kříže. Souhlasí s tím skutečnost, že vy, stejně jako praví Izraelité a válečníci, kteří jsou nejschopnější ve svaté válce, jste skutečně zapáleni plamenem lásky a svými skutky naplňujete slova evangelia, která říkají: "Větší láska nemá žádného člověka než to, že člověk položí svůj život za své duše [sic, text má animis 'duše', kde je třeba říci amicis 'přátelé'] ", odkud se podle slov velkého Sheparda nebojíte položit své duše za své bratry a bránit je před útoky pohanů.

Jelikož jste známí pod jménem Chrámoví rytíři, Pán vás ustanovil za obhájce katolické církve a útočníky Kristových nepřátel. Je skutečně legální, že můžete ve svém pronásledování a chvályhodné oddanosti v takovém svatém skutku projevovat celé své srdce a celou svou mysl. Přesto povzbuzujeme vaši společnost v Pánu a pro odpuštění vašich hříchů vám autorita Boží a sv. Petr, kníže apoštolů, účtují vás, stejně jako vaše, kteří vám slouží, abyste neohroženě bojovali dovolávající se Kristova jména proti nepřátelům kříže, aby chránili katolickou církev a zajistili to, co je pod tyranií pohanů a mělo by být zachráněno před jejich špínou. Pokud jde o věci, které obdržíte od kořisti, můžete je s jistotou použít pro své vlastní použití, a zakazujeme, abyste byli nuceni proti své vůli dát někomu část z nich. Zajišťujeme, že dům nebo "chrám", ve kterém jste se shromáždili, pro chválu a slávu Boží a obranu jeho věrných, jakož i osvobození církve Boží se všemi vašimi statky a majetky, které jsou o nichž je známo, že je v současnosti oprávněně nebo mohou získat v budoucnu prostřednictvím ústupků biskupů, velkorysost králů a knížat, dary věřících nebo jiných, jen s pomocí Boží, budou pod opatrovnictvím a ochranou apoštolské Uvidíme se navždy.

V této současné vyhlášce také stanovujeme, že náboženský život, který byl zaveden ve vašem domě, inspirovaný božskou milostí, bude dodržován nedotknutelně a bratři, kteří v něm slouží Pánu, budou žít cudně bez osobního majetku a potvrzovat své povolání slovy a morálka, budou podřízeni a poslušní jejich pánovi a těm, které nařídí. Navíc, protože tento dům vaší posvátné instituce si zaslouží, aby byl zdrojem a původem řádu, bude také navždy považován za hlavu a principál všech míst, která k němu patří. Kromě toho přikazujeme, aby na tvého Roberta, našeho milovaného syna v Pánu, nebo na smrt kteréhokoli z tvých nástupců, nebyl předložen žádný bratr tohoto domu, pokud to nebude vojenský a náboženský muž, který vyznával zvyk Vaše objednávka, a pokud navrhovaného muže nezvolí nikdo jiný než všichni bratři nebo jejich lepší a čistší část. Žádný církevní nebo laický člověk navíc nesmí porušovat nebo snižovat zvyky společně ustanovené pánem a bratry za účelem dodržování jejich povinností a náboženství. Tytéž zvyky, které jste již nějakou dobu dodržovali a byly písemně stanoveny, nemůže změnit nikdo jiný než mistr, a to se souhlasem alespoň lepší části kapitoly. Rovněž zakazujeme a zakazujeme všemi možnými způsoby, aby laický církevní vyzýval pána a bratry tohoto domu k jakékoli věrnosti, poctě, přísahám nebo jiným jistotám, které často používají světci. žádný církevní nebo laický člověk nesmí porušovat nebo snižovat zvyky společně ustanovené pánem a bratry za účelem dodržování jejich povinností a náboženství. Tytéž zvyky, které jste již nějakou dobu dodržovali a byly písemně stanoveny, nemůže změnit nikdo jiný než mistr, a to se souhlasem alespoň lepší části kapitoly. Rovněž zakazujeme a zakazujeme všemi možnými způsoby, aby laický církevní vyzýval pána a bratry tohoto domu k jakékoli věrnosti, poctě, přísahám nebo jiným jistotám, které často používají světci. žádný církevní nebo laický člověk nesmí porušovat nebo snižovat zvyky společně ustanovené pánem a bratry za účelem dodržování jejich povinností a náboženství. Tytéž zvyky, které jste po určitou dobu dodržovali a byly písemně stanoveny, nemůže změnit nikdo jiný než mistr, a to se souhlasem alespoň lepší části kapitoly. Rovněž zakazujeme a zakazujeme všemi možnými způsoby, aby laický církevní vyzýval pána a bratry tohoto domu k jakékoli věrnosti, poctě, přísahám nebo jiným jistotám, které často používají světci. se souhlasem alespoň lepší části kapitoly. Rovněž zakazujeme a zakazujeme všemi možnými způsoby, aby laický církevní vyzýval pána a bratry tohoto domu k jakékoli věrnosti, poctě, přísahám nebo jiným jistotám, které často používají světci. se souhlasem alespoň lepší části kapitoly. Rovněž zakazujeme a zakazujeme všemi možnými způsoby, aby laický církevní vyzýval pána a bratry tohoto domu k jakékoli věrnosti, poctě, přísahám nebo jiným jistotám, které často používají světci.

Uvědomte si také, že jelikož vaše svatá instituce a náboženské rytířství byly ustanoveny božskou prozřetelností, není vůbec vhodné, abyste se pod záminkou náboženského života přestěhovali na jakékoli jiné místo, protože Bůh, který je skutečně neměnný a věčný , neschvaluje nestálá srdce, ale spíše si přeje, abyste uskutečnili posvátný plán, jakmile byl zamýšlen, až do samého konce náležité akce. Kolik velkých mužů ve vojenském oděvu světské moci potěšilo, že mu Pán nechal věčný památník? Kolik a jak velcí muži v bojové zbroji ve své době statečně bojovali v Božím svědectví a při obraně zákonů svých otců, zasvěcovali své ruce Pánu v krvi nevěřících a po namáhavém boji dostali odměnu věčný život? Podle toho se podívejte na své povolání, bratři, rytíři i služebníci, a jak říká apoštol: "Ať každý z vás zůstává ve povolání, ve kterém byl povolán." Proto popíráme vašim kdysi bratrům, kdysi zasvěceným a přijatým do svatého řádu, jakoukoli schopnost vrátit se do světského života poté, co uděláte povolání svého rytířství a přijmete náboženský zvyk. A není legální, aby kdokoli po vykonání profese odmítl Pánův kříž a zvyk vašeho povolání, jakmile se jednou ujme, a nesmí pod záminkou víceméně náboženského vyznání změnit bydliště na jiné místo či dokonce do kláštera. život, pokud s tím bratři nebo úřadující mistr nesouhlasili nebo nebyli konzultováni, a žádný církevní nebo laický by neměl mít povolení je přijmout nebo udržet. A protože ti, kteří jsou obránci Církve, by měli žít a být chráněni z dobra Církve, ve všech ohledech zakazujeme vymáhání desátků proti vaší vůli ze všech movitých i nepohyblivých statků a všeho, co patří do vašeho ctihodného domu. Potvrzujeme však s apoštolskou autoritou desátky, které byste mohli získat svou horlivostí, s radou a souhlasem biskupů z rukou duchovních a laiků, a dokonce i těch, které získáte se souhlasem biskupů a jejich duchovních. A aby jim nic nechybělo na plnosti vaší spásy a péči o vaše duše a aby se svátosti církve a svaté služby pohodlněji konaly ve vašem svatém řádu, sankcionujeme podobným způsobem, že je je vám dovoleno přijímat poctivé kněze a kleriky, kteří byli vysvěceni v Bohu,

Pokud však biskupové nejsou ochotni vám je připustit, v žádném případě nemáte právo je přijímat a udržovat z moci svaté římské církve. Pokud se však někteří z vás po vykonání profese ve vaší objednávce nebo domě zdají být problémovými osobami nebo prostě nejsou užiteční, můžete je spolu s lepší částí kapitoly odstranit a dát jim licenci přestoupit do jiného řádu, kde chtějí vést zbožný život, a nahradit je jinými vhodnými muži. Tito však budou ve vaší komunitě testováni po dobu jednoho roku, poté, pokud se jejich chování zvýší a budou shledáni užitečnými pro vaši službu, pak nakonec udělají povolání žít podle pravidla a dodržovat jejich velmistře, aby měli stejné jídlo a oblečení jako vy, stejně jako jejich ložní prádlo, kromě toho, co nosí jako uzavřený oděv. Ale ani těmto by nemělo být dovoleno podílet se na správě vašich kapitol nebo vašich domů jinak, než byste na ně ležel. Budou se také o vaše duše starat jen tolik, kolik jste jim účtovali. Kromě toho nebudou vystaveni nikomu mimo vaši kapitolu a budou vám všem a všemi nabízet poslušnost, Roberte, můj milovaný synu v Pánu, a vaši nástupci jako jejich pánové a preláti. Kromě toho vám přikazujeme, abyste svěcení duchovních, které byste chtěli vyvést do svatých řádů, nechali katolickému biskupovi, pokud je skutečně katolík a má milost apoštolského stolce, který nepochybně podporuje naše autorita, dává to, co je požadováno. Rovněž zakazujeme těmto duchovním, aby kázali o penězích nebo zisku, a vy je musíte posílat kázat za stejným účelem, ledaže by se stalo, že to v té době velmistr chrámu ze zvláštních důvodů stanoví. A kdokoli z nich bude přijat do vaší společnosti, bude slibovat, že bude udržovat stálost pobytu, že bude měnit své zvyky a že bude každý den svého života bojovat za Pána, a to poslušností velmistra chrámu, když o tom písemně ujistil na oltář. I když si vyhrazujeme biskupská práva na biskupská práva, pokud jde o desátky, jakož i bohoslužby a pohřby, udělujeme rovněž povolení k budování bohoslužeb v místech daných Svatému chrámu, kde sídlí vaše komunita, kde by jistě byly bohoslužby. drženi a kde, pokud by někdo z vaší komunity zemřel, mohl by být pohřben. Není to nepřijatelné a představuje to pro duše jasné nebezpečí, pokud se bratři řádu promíchají s zástupy mužů a zástupy žen pod záminkou jít do kostela. Navíc apoštolskou autoritou prohlašujeme, že na jakémkoli místě, kam přijedete, byste měli přijímat svátosti zpovědi, pomazání a všechny ostatní od čestných a katolických kněží, aby něco nechýbalo při přijímání duchovních darů. Protože skutečně jsme všichni v jednom Kristu a není zde žádný rozdíl mezi tvářemi s Bohem, a to jak v odpuštění hříchů, tak v jiných výhodách, a přejeme, aby jak vaše společenství, tak vaši služebníci byli příjemci apoštolského požehnání, které bylo uděleno tobě. Nikomu proto není dovoleno unáhleně obtěžovat výše uvedené místo nebo převzít jeho majetek nebo zadržet majetek, který byl vyňat, ani jej zmenšit nebo opotřebovat jakýmkoli špatným zacházením, ale mělo by nedotčen a bude použit pro dobro vašeho řádu a dalších věrných Boha, všemi možnými způsoby. Proto pokud se kdokoli, s vědomím tohoto našeho výnosu, ukvapeně pokusí jednat proti němu a poté, co byl podruhé a potřetí varován a neodstraní svou vinu vhodným způsobem, ztratí důstojnost své moci a cti. Zjistí, že je před božským soudem obviněn z páchané nespravedlnosti, a nebude si hoden nejsvětějšího těla a krve našeho Boha, Pána a Spasitele Ježíše Krista, a bude také podroben tvrdé pomstě při konečném soudu. Ti, kdo však zachovávají tyto předpisy, získají požehnání a milost všemohoucího Boha a jeho požehnaných apoštolů Petra a Pavla. Amen. ztratí důstojnost své moci a cti. Zjistí, že je před božským soudem obviněn z páchané nespravedlnosti, a nebude si hoden nejsvětějšího těla a krve našeho Boha, Pána a Spasitele Ježíše Krista, a bude také podroben tvrdé pomstě při konečném soudu. Ti, kdo však zachovávají tyto předpisy, získají požehnání a milost všemohoucího Boha a jeho požehnaných apoštolů Petra a Pavla. Amen. ztratí důstojnost své moci a cti. Zjistí, že je před božským soudem obviněn z páchané nespravedlnosti, a nebude si hoden nejsvětějšího těla a krve našeho Boha, Pána a Spasitele Ježíše Krista, a bude také podroben tvrdé pomstě při konečném soudu. Ti, kdo však zachovávají tyto předpisy, získají požehnání a milost všemohoucího Boha a jeho požehnaných apoštolů Petra a Pavla. Amen.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, wikipedie, epochaplus.cz