Modlitby

05.07.2022

Požádej Pána, aby tě naplnil Duchem

(Opakujte několikrát poslední větu s důvěrou a s vírou, že do vás vstupuje, vzdejte mu dík a chválu. Pak prožijete seslání Ducha, který vás naplní tak, že budete dokonce schopni modlit se cizími jazyky. Proto otevřete svá nitra obrovskému a úžasnému projevu Boží lásky.)Modlitba
Ó, milosrdný Ježíši, měj slitování se mnou, hříšníkem. Upřímně tě prosím o prominutí všech hříchů a hanebností spáchaných mými rodiči, prarodiči, příbuznými a nadřízenými. Očisti mě od hříchu svou drahocennou krví, kterou jsi pro mě prolil na kříži. Neodvrhuj mě ve hněvu od sebe. Měj se mnou slitování, jako ses smiloval nad dobrým lotrem a hříšnou ženou a učiň mě svým dítětem. Pokryj mě svou přesvatou krví a skryj mě ve svých ranách. Buď mi oporou a tvrzí. Veď mě bezpečně po své cestě ke spasení. Oddávám se zcela do tvé vůle, můj Pane. Jsem připraven jít tam, kam mě pošleš; jsem připraven udělat všechno, co budeš chtít abych udělal. Sešli svého sv. Ducha a posilni mě, ó, Pane, můj Bože. Chválím tě Ježíši! Děkuji ti Ježíši! (Opakuj).
Je vhodné zazpívat chvalozpěvy k pokání.

Otče na nebesích, děkuji ti za tvou nesmírnou lásku ke mně, ze které jsi nechal svého Syna zemřít na kříži, kvůli mně hříšníku. Ježíši, můj Spasiteli, děkuji ti, že ze mě svým ukřižovaným tělem snímáš mé hříchy a kletby a sesíláš na mě Ducha svatého. Pane, Duchu sv. děkuji ti, že ke mně přicházíš a děláš mě dítětem Boha Otce a bratrem Ježíše Krista. Pane, Duchu sv., lituji svých hříchů, které jsem spáchal nepoddajností tvému mocnému vedení. Lituji svých hříchů. Přijímám Ježíše jako jediného pána mého života. Bože, Duchu sv., lásko Otce i Syna, abych mohl patřit jenom tobě, zasvěcuji nyní tobě své tělo i svou duši, své porozumění a celé své bytí, své myšlenky a touhy, svá slova i skutky, své radosti i starosti, svůj život i smrt. Vládni nade mnou, ó, Duchu lásky, naplň mě, posvěť mě, zmocni se mě a veď mě.

(Opakujte několikrát poslední větu s důvěrou a s vírou, že do vás vstupuje, vzdejte mu dík a chválu. Pak prožijete seslání Ducha, který vás naplní tak, že budete dokonce schopni modlit se cizími jazyky. Proto otevřete svá nitra obrovskému a úžasnému projevu Boží lásky.)

Modlete se k Panně Marii, neposkvrněné snoubence Ducha sv., aby vás naplnila Duchem.

Modlitba za fyzické uzdravení

"Přiváděli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými chorobami a trápeními, posedlé, náměsíčné, ochrnulé a on je uzdravil." (Mt 4:24)

I dnes Ježíš uzdravuje všechny, kteří k Němu s vírou přicházejí. Je to víra v Ježíše, která uzdravuje. Vždyť jeho slova jsou: "Tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji." A ta platí dodnes.

Jak se modlit za uzdravení
Přineste svou nemoc Pánu k uzdravení a odevzdejte ji s vírou. Protože vás Ježíš miluje, chce vás uzdravit. Jakmile se pomodlíte modlitbu za uzdravení, musíte ve svých srdcích věřit, že vás již uzdravil. Ať už pozorujete výsledek ihned či se dostaví později.

A víme-li, že nám naslouchá ve všem, oč ho prosíme, víme, že máme oč jsme ho prosili. (1 Jan 5:15)

Jakmile uvěříte, že jste uzdraveni musíte to dosvědčit před ostatními. Vezměte si příklad se ženy, která měla krevní problémy. Jakmile pocítila léčivý dotek Páně, bez ostýchání dosvědčila v přítomnosti všech lidí proč se ho dotkla a jak byla okamžitě uzdravena (Lk 8:47).

Ale ať prosí s důvěrou, bez váhání (1 Jak 1:6)

Modli se proto:
Můj Pane Ježíši, věřím v tebe a moc tě miluji. Chválím tě a uctívám tě jako mého jediného Spasitele a Pána. Prosím tě o vyléčení mé nemoci, dej mi plné uzdravení a osvoboď mě. Vlož své probodené ruce na mou hlavu a nech svou léčivou sílu prostoupit mým tělem a dovol, ať mé nemocné orgány okusí nádhernou sílu tvého léčivého dotyku. Posilni mě, ó, Pane, ať můžu kráčet po tvých cestách a plnit všechny své povinnosti podle tvé Svaté vůle. Chválím tě Ježíši, děkuji ti Ježíši, Aleluja! (Opakujte modlitbu podle potřeby.)

Po modlitbě za uzdravení musíte strávit více času chválením Ježíše a pokud máte dar Jazyků, použijte jej.

Přečtěte si: Lk 8:22-56, Heb 11:1-40, Sk 3:1-26, Žl 38

Osvobození od navyklých hříchů (zlozvyků)

Nemylte se v tom! Ani nestoudníci, ani modloslužebníci, ani cizoložníci, ani zvrhlíci, ani muži hanebných mravů, ani zloději, ani chamtivci a také ani opilci, nactiutrhači nebo hrabivci nezdědí Boží království. (1 Kor 6:10)

Opakování hříchu vyústí v návyk na hřích. Někteří lidé upadnou do zlozvyku, aby zamaskovali staré vzpomínky či obavy.

Pokud v modlitbě uctíváte Kristovy rány a Jeho drahocennou krev, skrze něž můžeme být uzdraveni, měli byste být také osvobozeni ze zajetí těchto hříchů. Krev Krista, jenž prostřednictvím věčného Ducha přinesl Bohu sám sebe v oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom uctívali živého Boha (Žid 9:14).

Musíte opustit někdejší způsob svého života a odložit starého člověka, jenž se v proudu šálivých žádostivostí stále více kazí, abyste se obnovili duchovní proměnou svého usuzování a oblékli Nového člověka, jenž byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4:22)

Co bychom měli dělat?

  • Být si vědomi svých navyklých hříchů.
  • Litovat jich a ze srdce je nenávidět.
  • Při slabosti se utíkat k Ježíši, který vás proti slabosti posílí svým Duchem.
  • Pokud setrváte ve svatém životě s modlitbou a budete konat dobré skutky, budete vždy spojeni s Ježíšem a nebude možné, abyste upadli zpět do starého špatného způsobu života. "Kdokoli je zrozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože v něm přebývá jeho semeno; nemůže hřešit, vždyť je zrozen z Boha." (1. Jan 3:9)
Uzavřu s nimi věčnou smlouvu: Nepřestanu za nimi chodit, abych jim prokazoval dobro, a do srdce jim vložím svou bázeň, aby se už ode mne neodchylovali. (Jer 32:40)

Modleme se takto:
Ó, Ježíši ukřižovaný pro mne na Kalvárii, měj se mnou slitování. Zříkám se před Tebou všech svých notorických návyků a zlozvyků (vědomě vyjmenuj každý z těch, který tě ovládá jako alkoholismus, kouření, sebeukájení, homosexualita, vztek, sobectví, chamtivost, vztek, zatrpklost atd.). Ó, božský Spasiteli, omyj mé srdce a mysl svou přesvatou krví, abych byl čistý jako sníh. Sešli do mého srdce svého sv. Ducha, sílu a moc, která plyne z tvého posvátného srdce, abych se již nenavrátil k předchozímu stylu života. Dovol mi žít v těsném spojení s tvým vlídným srdcem, aby jsi Ty byl ve mně a já v Tobě a mohl navždy žít svatý život. Chválím tě Ježíši. Děkuji ti Ježíši. (Je dobré strávit více času chválením Ježíše. Můžete zazpívat chvalozpěv.)

Přečtěte si: Mt 5:1-48, Ef 4:17-32, Žl 22

Modlitba za Boží milosrdenství

"Jahve, Jahve, laskavý a slitovný Bůh, pomalý ke hněvu, bohatý milostí a věrností; který svou milost uchovává tisícům, strpí vinu, přestupek i hřích, nenechává však nic bez trestu a viny otců trestá na dětech a vnucích až do třetího a čtvrtého pokolení." (Ex 34:7)

Možná že některé obtíže, kterým čelíme jsou způsobeny špatným a hříšným životem našich předků či starších členů rodiny; nevyznané hříchy, dluhy, které mají být splaceny, interrupce, trápení vdov a sirotků způsobené zabitím, čarodějnictví a magie, modlářství, atd. Všechny takové skutky volají po Boží pomstě. A proto musíme prosit o Boží milosrdenství a odpuštění. Pokud mají být některé dluhy splaceny, musí se tak státi. Pokud je mezi vámi svár a zášť, musí dojít ke smíření.

Ne, Jahvova ruka není tak krátká, aby nezachránila, ani není jeho ucho tak hluché, aby neslyšelo. Vaše provinění však vyhloubila propast mezi vámi a vaším Bohem. Vaše hříchy způsobily, že vám skrývá svou tvář a nechce vás slyšet. (Iz 59:1-2)

Pokud možno pomodlete se následující modlitbu před křížem.

Modlitba
Ó, milosrdný Ježíši, měj slitování se mnou, hříšníkem. Upřímně tě prosím o prominutí všech hříchů a hanebností spáchaných mými rodiči, prarodiči, příbuznými a nadřízenými. Očisti mě od hříchu svou drahocennou krví, kterou jsi pro mě prolil na kříži. Neodvrhuj mě ve hněvu od sebe. Měj se mnou slitování, jako ses smiloval nad dobrým lotrem a hříšnou ženou a učiň mě svým dítětem. Pokryj mě svou přesvatou krví a skryj mě ve svých ranách. Buď mi oporou a tvrzí. Veď mě bezpečně po své cestě ke spasení. Oddávám se zcela do tvé vůle, můj Pane. Jsem připraven jít tam, kam mě pošleš; jsem připraven udělat všechno, co budeš chtít abych udělal. Sešli svého sv. Ducha a posilni mě, ó, Pane, můj Bože. Chválím tě Ježíši! Děkuji ti Ježíši! (Opakuj).
Je vhodné zazpívat chvalozpěvy k pokání.

Přečti: Jan 19: 17-37; Řím 5:1-12; Žl 106

Modlitba za vnitřní uzdravení

Musíte opustit někdejší způsob svého života a odložit starého člověka, jenž se v proudu šálivých žádostivostí stále více kazí, abyste se obnovili duchovní proměnou svého usuzování a oblékli Nového člověka, jenž byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. (Ef 4:22-24)

Každý věřící zakouší uvnitř sebe sama život podle Ducha a život podle těla. Křesťan musí dát zemřít skutkům podle těla (Řím 8:13) a prožívat život podle Ducha sv. Tělo představuje vše toto: představivost, vzpomínky, bolesti, zranění, negativní pocity, otřesy, odmítání viny, smutek, pocit osamělosti, dědičné zlozvyky, osvojené zlozvyky, páchání zla, a další. Když je tohle všechno v jednom člověku, nemůže žít život podle Ducha. A proto potřebuje osvobození a vnitřní uzdravení.

"Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré zaniklo, je zde to nové." (2 Kor 5:17)

Co byste měli udělat:

  • Předvést před Pána své staré já. Pokud strávíte nějaký čas v modlitbě, měli byste své staré já dobře poznat.
  • Uvěřit, že Ježíš sňal vaše viny svým ukřižovaným tělem. (1 Petr 2:24)
  • Pozvat Ježíše do svého života a požádat ho, aby jím s vámi prošel od okamžiku početí v lůně matky až do současnosti.
  • Během modlitby v srdci věřit, že se vás Pán dotýká a uzdravuje vás (1 Jan 5:14-15) a chválit Boha za nádhernou zkušenost vnitřního uzdravení.

Modlete se takto:
Ježíši, prosím tě, vejdi do mého srdce a dotkni se těch prožitků, které potřebují uzdravení. Znáš mne mnohem lépe, než se znám sám. Proto přines svou lásku do každého koutu mého srdce. Kdekoliv odhalíš poraněné dítě, dotkni se ho, utěš ho a osvoboď ho.

Vrať se v mém životě do okamžiku mého početí. Očisti mé tělo a osvoboď mě od všeho, co v ten okamžik mohlo negativně ovlivnit můj život. Požehnej mi v době, kdy jsem rostl v matčině lůně a odstraň všechny překážky v celistvosti, které mě mohli v těch měsících poznamenat.

Dopřej mi hlubokou touhu po znovuzrození a uzdrav všechny má fyzická i citová zranění, která mi mohla během porodu uškodit. Děkuji ti Pane, že jsi byl od samotného počátku se mnou a přivítal jsi mě na světě s otevřenou náručí a ujistil mě, že mě nikdy nezklameš ani neopustíš.

Ježíši, prosím tě, abys svým světlem prozářil mé dětství a dotkl se všech mých vzpomínek, které mi brání být volný. Pokud jsem potřeboval víc mateřské lásky, pošli mi svou matku Marii, aby mi poskytla vše, čeho se mi nedostávalo. Požádej ji, aby mi byla nablízku, líbala mě, vyprávěla mi pohádky a zaplnila všechna prázdná místa, která umí zaplnit pouze mateřská láska a péče. Možná mé vnitřní díte zakusilo nedostatek otcovské péče. Pane, dovol mi svobodně volat "Abba", Tatínku, každou částí mého bytí. Pokud jsem potřeboval více otcovské lásky a ochrany k ujištění, že jsem byl chtěné a vroucně milované dítě, prosím abys mě držel a nechal zakusit svých silných ochranných paží. Obnov moje sebevědomí a dej mi odvahu čelit nástrahám života s vědomím, že mě Otcova láska podpoří, když zakopnu a upadnu.

Projdi mým životem, Pane, a utěš mě, když ostatní nebyli vlídní. Vyleč mé bolesti ze setkání, které ve mně zanechaly strach a způsobily, že jsem se uzavřel do sebe a vybudoval si bariéry proti ostatním lidem. Pokud jsem se cítil osamělý, opuštěný nebo lidmi opovrhovaný, dopřej mi, skrze svou léčivou lásku znovu ocenit smysl lidskosti.

Lidé mne zavrhli, osočovali mne bezdůvodně, a já se pak cítil smutný a naštvaný. Ó, Pane, přijď a uzdrav mne. Odevzdávám ti své zlozvyky a celé své staré zkažené já, očisti mne, ó, Pane.

Ježíši, odevzdávám se tobě, svým tělem, myslí i duší a děkuji ti, že mě děláš celistvým.

Děkuji ti Pane.

Je dobré se zúčastnit retreatu pro vnitřní uzdravení.