Řád sv. Jiří

26.07.2022

Řád sv. Jiří - evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského (německy St. Georgs-Orden - Ein europäischer Orden des Hauses Habsburg-Lothringen, zkráceně SGO) je dynastickým rytířským řádem Habsbursko-lotrinské dynastie, jehož sídlo je ve Vídni. Velmistrem Řádu je hlava rodu, arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský. Kořeny řádu sahají do roku 1308.

Řád sv. Jiří navazuje na tradici řádu staré šlechty, který byl založen roku 1308 císařem Svaté říše římské Jindřichem VII. Lucemburským. Později byl tento řád znám také jako Řád čtyř římských císařů, jimiž byli Jindřich VII. Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Mimo Jindřicha VII. byli všichni také českými králi. V roce 1408 císař Zikmund Lucemburský doplnil řád ještě založením (obnovením) tzv. Dračího řádu. Oba řády se v průběhu následujících staletí vydaly odlišnou cestou a prodělaly jak období rozkvětu, tak i úpadku.

Od doby císaře Maxmiliána I. je titul velmistra řádu spojen s dynastií Habsburků. Císařovna Marie Terezie v roce 1765 přijala nový řádový statut. V roce 1848 císař František Josef I. statuty řádu potvrdil. V roce 1917 císař Karel I. ustanovil řád jakožto světský rytířský řád. Po smrti císaře Karla I. přešel protektorát nad řádem na jeho syna Otto von Habsburka a následně na Ottova nejstaršího syna, současného velmistra řádu a hlavy rodu, JCKV Karla Habsbursko-Lotrinského.

Na reorganizačním konventu v roce 2008 a zejména pak na řádovém konventu v roce 2011 byl po přednesení velmistrovy proklamace ustaven Řád sv. Jiří - evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského v jeho současné podobě. Řád je tak zaměřen proevropsky, hlásí se k myšlence sjednocené, sebevědomé Evropy, podporuje pojetí mnohonárodnostního celku a naléhavou potřebu spolupráce států střední a jihovýchodní Evropy. Řád se považuje za součást celoevropských struktur a zaujímá postoje k aktuálním politickým otázkám. Řád je nadstranický, křesťanský a hodnotově konzervativní. Řád se ve svém charitativním díle snaží mírnit osm druhů bídy, jimiž jsou nemoc a samota, vyhnanství a hlad, absence lásky a pocit viny, lhostejnost a bezvěrectví a bojovat proti jejich příčinám. Řád sv. Jiří má v současné době komendy v Rakousku, v Německu, v Itálii, v Chorvatsku, ve Slovinsku, v Maďarsku, v Srbsku a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Česká komenda byla vyhlášena na řádovém konventu v Budapešti v roce 2019.

Insignií řádu je bílý heraldický osmihrotý neboli maltézský kříž, se středovým medailonem, v němž je vyobrazen sv. Jiří bojující s drakem. Na reversu je na medailonu ve středu kříže opis řádového hesla "VIRIBUS UNITIS" (tj. spojenými silami). Kříž je převýšen rakouskou císařskou korunou a je jako nákrční dekorace nošen na černo zlaté stuze. Řádovým oděvem je černý plášť se zlatě lemovaným řádovým křížem.