Slovo Boží

Bratr Jiří- náš kaplan pro Vás připravuje pravidelně texty pro duchovní rozjímání a útěchu.

Pocházel z velmi významného rodu, který vlastnil rozsáhlé majetky v severozápadních Čechách. Podle historických pramenů uložených v tepelském klášteře se narodil kolem roku 1160, někteří životopisci však udávají dobu o 10 let později a jako místo narození Hroznětín. Jeho životopis byl prý sepsán až 40 let po jeho smrti, proto i některé pochybnosti...

Pallium

05.02.2023

Pallium (též počeštěně palium) je insignií užívanou v římskokatolické církvi. Obléká se kolem krku, dva volné konce pak splývají po hrudi a zádech. Vyrábí se z vlny beránků posvěcených papežem na svátek Sv. Anežky Římské, chovaných v římském klášteře Tre Fontane a ostříhaných na Velký pátek. Nová pallia papež světí na svátek sv. Petra a sv. Pavla....

Krom významu ve věcech náboženských je nepominutelný vliv mnišství a klášterů na rozvoj západní civilizace v oblastech vědy, poznání a hospodářství. Mniši svým opisováním antických děl a tvorbou rozsáhlých knihoven přenesli antickou vzdělanost přes temné časy úpadku v 6. a 7. století. Drtivou většinu antických děl, které dnes známe, známe z jejich...

"Čísla v Písmech jsou posvátná a plná tajemství," napsal sv. Augustin ve svém díle O Boží obci někdy na počátku 5. století. Následně se věnoval detailnímu rozboru významu jednotlivých čísel pro člověka a především pro jeho vztah k Bohu.

Exkomunikace

21.01.2023

Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti s určitými výjimkami. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi.

Kurfiřt

19.01.2023

Původně volila krále všechna říšská knížata, nárok byl poprvé uplatněn roku 1198. Kolem poloviny 13. století se počet knížat volitelů (nazývaných nyní kurfiřty) ustálil na sedmi, což v roce 1356 formálně zlistinil císař Karel IV. svojí Zlatou bulou. Kurfiřti byli zároveň držiteli nejvyšších říšských úřadů.

Hereze

12.01.2023

Hereze (z řeckého αἵρεσις hairesis volba, výběr) označovalo původně filosofické směry, dnes obvykle odštěpený menšinový náboženský směr, který je v podstatném věroučném rozporu s oficiální církví. Oficiální církev, která sama sebe považuje za pravověrnou neboli ortodoxní, označuje za heretiky stoupence učení, které je v rozporu s jejím dogmatem...

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce (starořečtina Ἰωάννης ὁ βαπτίζων, staroslověnština Іоаннъ Крестѧи), byl prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích a dalších spisech. Zmiňuje se o něm také židovský historik Flavius Iosephus ve spise Židovské starožitnosti a posvátné knihy blízkovýchodních Mandejců,...

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Byl nadaným řečníkem a při svých kázáních dokázal strhnout celé davy. K víře prý obrátil tisíce lidí. Na druhou stranu však svými nenávistnými projevy rozpoutá protižidovské tažení v Polsku, což z něj nedělá zrovna ideálního adepta ke svatořečení. Přesto byl v roce 1690 kanonizován.