Slovo Boží

Bratr Jiří- náš kaplan pro Vás připravuje pravidelně texty pro duchovní rozjímání a útěchu.

Exkomunikace

21.01.2023

Exkomunikace (z lat. ex-communicare) znamená vyobcování nebo vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti s určitými výjimkami. Je to jeden z nejtěžších trestů používaný církvemi.

Kurfiřt

19.01.2023

Původně volila krále všechna říšská knížata, nárok byl poprvé uplatněn roku 1198. Kolem poloviny 13. století se počet knížat volitelů (nazývaných nyní kurfiřty) ustálil na sedmi, což v roce 1356 formálně zlistinil císař Karel IV. svojí Zlatou bulou. Kurfiřti byli zároveň držiteli nejvyšších říšských úřadů.

Hereze

12.01.2023

Hereze (z řeckého αἵρεσις hairesis volba, výběr) označovalo původně filosofické směry, dnes obvykle odštěpený menšinový náboženský směr, který je v podstatném věroučném rozporu s oficiální církví. Oficiální církev, která sama sebe považuje za pravověrnou neboli ortodoxní, označuje za heretiky stoupence učení, které je v rozporu s jejím dogmatem...

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce (starořečtina Ἰωάννης ὁ βαπτίζων, staroslověnština Іоаннъ Крестѧи), byl prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích a dalších spisech. Zmiňuje se o něm také židovský historik Flavius Iosephus ve spise Židovské starožitnosti a posvátné knihy blízkovýchodních Mandejců,...

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Byl nadaným řečníkem a při svých kázáních dokázal strhnout celé davy. K víře prý obrátil tisíce lidí. Na druhou stranu však svými nenávistnými projevy rozpoutá protižidovské tažení v Polsku, což z něj nedělá zrovna ideálního adepta ke svatořečení. Přesto byl v roce 1690 kanonizován.

Mojžíšův příběh s hořícím keřem je popisem setkání člověka s boží bytostí. Jedna věc však byla na celé záležitosti krajně podezřelá. Byl to fakt, který překvapil i samotného Mojžíše. Keř hořel, ale neshořel.

Rozjímání

27.12.2022

To, co se nám při rozjímání daruje v hloubce, se musí osvědčit: nasazení z vnitřní síly, uvolněnost bez nejmenší stopy resignace, poznání nezměnitelnosti života v nás. Ježíš říká u Jakubovy studnice: "Já vám dám vodu, která se ve vašem nitru změní v tryskající pramen, který dává život" (Jan 4,14).

Archa úmluvy

26.12.2022

Archa úmluvy (také Schrána smlouvy či Schrána svědectví) byla, podle biblických událostí, truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty: Desky zákona obsahující desatero, Áronovu hůl a manu. Její popis je součástí 25. kapitoly biblické knihy Exodus. Schrána úmluvy byla Izraelci brána do bitev v průběhu dobývání Izraele, například při...

Válečné Vánoce. Jako by tato dvě slova "válečné" a "Vánoce" stála proti sobě. Můj dědeček mi vyprávěl neobyčejný příběh, který zažil, když jako mladíček musel rukovat, aby bojoval za rakouské mocnářství, kterého, jak říkal, "měl plné zuby"... A já bych rád tenhle příběh uchoval... "Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se...